ÁLLÁSHIRDETÉS!

KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA

(9144 Kóny, Petőfi utca 40/B)

  óvodapedagógus jelentkezését várjuk,

csatlakozz a csapatunkhoz!

Kezdés:   2024.09.01  határozatlan időre,teljes munkaidő

Amit kínálunk:

 • homogén gyerekcsoportokban dolgozhatsz
 • segítőkész, barátságos munkatársi légkör
 • szakmai fejlődés
 • pedagógus bértábla szerinti bérezés
 • munkaruha juttatás
 • egyéb juttatás
 • jól megközelíthető ,esztétikus,jól felszerelt környezet
 • útiköltség- térítés

Akik jelentkezését várjuk:

 • óvodapedagógus végzettséggel rendelkező gyakornok vagy tapasztalattal rendelkező óvónő

Érdeklődni lehet:

Ságiné Horváth Annamária intézményvezetőnél

email:  kony@tundertaviovoda.t-online.hu

           konyitundertaviovi2023@gmail.com

Tel:  06/96 530-001

        06/20 2690947

Kategória: Egyéb

Óvodai beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

a Kónyi Tündér-tavi Óvodában és Markotabödögei telephelyén

a következő időpontokban történik:

2024. április 24-én (szerda) 08.00 – 16.00 óráig,

2024. április 25-én (csütörtökön) 08.00 – 12.00 óráig Kónyban

2024.április 26 –án 08.00- 12.00 óráig Markotabödögén

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik

2024. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelenleg a bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is, be kell jelenteni.

A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Köznev. Tv. 72. § (1) bekezdés b) pont).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. Tv.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § (továbbiakban: Rendelet)). A Köznev. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”A Köznev. Tv. 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jelentkezéshez szükséges iratok :

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, taj kártya), (Rendelet 20. § (3) bekezdés).

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya). (Rendelet 20. § (3) bek),

az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll. (Köznev. Tv. 47. § (1) bekezdés).

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya). (Köznev. Tv. 92. §).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá meg kell adniuk a gyermek szülőjének, értesítendő hozzátartozójának, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személynek nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét is. (Köznev. Tv. 41. § (2) bekezdés b) pontja)

A jelentkezés módja :

a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában vagy online formában történik.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni, online formában pedig csatolni.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2024. április 26.) követő 30. nap. (Rendelet 20. § (4) bekezdés).

Az óvoda felvételi döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül érdeksérelemre hivatkozással eljárást megindító kérelmet nyújthat be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti (Köznev. Tv. 37-38. §).

Kóny, 2024. 04. 08.

Ságiné Horváth Annamária

Igazgató

Kategória: Egyéb

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 43539
Intézményi iktatószám: 40/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA
1 fő határozott idejű óvodapedagógus és 1 fő határozatlan idejű óvodapedagógus
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint. Az óvodás korú gyermekek nevelése-oktatása az intézmény Pedagógiai Programja alapján.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kóny

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Kónyi Tündér-tavi Óvoda Győr-Moson- Sopron
Vármegyében található, frekventált helyen az M 85 autóút mellett. Intézményünk fenntartója
Kóny Község Önkormányzata. Óvodánkban, helyben 4 csoport működik, homogén csoporttokkal.
Zöld, madárbarát és biztonságos óvodaként, jól felszerelt intézményben, esztétikus környezetben,
családias légkörben, innovatív munkatársakkal várjuk leendő munkatársainkat, akik szívesen
dolgoznának a mi kollektívánkban akár gyakornokként vagy tapasztalt óvodapedagógusként.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A pályázattal kapcsolatos további információt az intézmény vezetője, Ságiné Horváth Annamária nyújt a 06/96 530-001 vagy a 06/202690947 telefonszámon.
Emailban a pályázatokat kony@tundertaviovoda.t-online.hu email címre lehet küldeni, illetve postai úton Kónyi Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny Petőfi utca 40/B címre várjuk.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.27. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok beérkezését követően személyes elbeszélgetésen való részvétel. A döntés eredményéről kiértesítjük a pályázót.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kóny Község Önkormányzatának honlapja
Kónyi Tündér-tavi Óvoda honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Egyéb

Álláspályázat

Kategória: Egyéb

Elektromos hulladékgyűjtés 2023

Kategória: Egyéb

Elektromos hulladékgyűjtés 2022

hulladekgyujtes

Kategória: Egyéb

Szülői kérelem óvodából való távolmaradásra

Kategória: Egyéb

Óvodai beíratás 2021-2022 nevelési évre

ÉRTESÍTJÜK A SZÜLŐKET, HOGY

          A TÜNDÉR-TAVI ÓVODA 

       KÓNYI SZÉKHELYÉN ÉS MARKOTABÖDÖGEI TELEPHELYÉN

 A 2021-2022 NEVELÉSI ÉVRE

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS

AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN LESZ: 

KÓNYBAN:                          

 • 2021. április 21-én 8.00 -16.00 óráig,
 •  április 22-én 8.00 – 12.00 óráig.

MARKOTABÖDÖGÉN:

 • 2021. április 23-án 8.00-12.00 óráig

A BEÍRATÁS MÓDJA:

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10) EMMI határozatra hivatkozva a 2121/2022-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

A miniszteri határozat értelmében a beiratkozás a szokásos rendben történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

kony@tundertaviovoda.t-online.hu email címre várjuk a jelentkezéseket.

( Jelentkezési lap letölthető az önkormányzat és az óvoda honlapjáról)

 

AZ ADATFELVÉTELHEZ SZÜKSÉG VAN :

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcím kártyára, TAJ kártyára, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló igazolványára.

 A felvételről szóló döntésről a jelentkezést követő 21 napon belül írásban kap értesítést minden szülő.

Szeretettel várjuk azon óvodás korú gyermekeket,

akik 2018. 09. 01. és 2019. 08. 31. között születtek.

     KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kategória: Egyéb

Óvodapedagógus álláshirdetés – Kóny

A KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA

PÁLYÁZATOT HÍRDET

ÓVODAPEDAGÓGUSI

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/b

9164 Markotabödöge, Közkapu utca 12

 

Pályázati feltételek: főiskolai óvodapedagógusi végzettség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban információt Ságiné Horváth Annamária nyújt a 96/530-001 telefonszámon

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az alábbi címen: Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/B.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:34/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az óvodavezető bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 29.

Kategória: Egyéb

Intézményvezető helyettes – Álláshirdetés, Kóny

A KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA

PÁLYÁZATOT HÍRDET

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES

beosztás  betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2020.08.10.-2025.07.31.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Győr- Moson Sopron Megye, Tündér-tavi Óvoda, 9144 Kóny, Petőfi u. 40/b

Pályázati feltételek:  főiskolai óvodapedagógusi végzettség, B kategóriás jogosítvány, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat , magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű Word és Exel használat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, vezetői program, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és továbbításához

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020.augusztus 10.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.július 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban információt  Ságiné Horváth Annamária nyújt a 96/530-001 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tündér-tavi óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/B  történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:32/2020, valamint a beosztás megnevezését: Óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az óvodavezető bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.augusztus 7.

 

Kategória: Egyéb