Óvodai beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

a Kónyi Tündér-tavi Óvodában és Markotabödögei telephelyén

a következő időpontokban történik:

2024. április 24-én (szerda) 08.00 – 16.00 óráig,

2024. április 25-én (csütörtökön) 08.00 – 12.00 óráig Kónyban

2024.április 26 –án 08.00- 12.00 óráig Markotabödögén

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik

2024. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelenleg a bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is, be kell jelenteni.

A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Köznev. Tv. 72. § (1) bekezdés b) pont).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. Tv.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § (továbbiakban: Rendelet)). A Köznev. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”A Köznev. Tv. 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jelentkezéshez szükséges iratok :

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, taj kártya), (Rendelet 20. § (3) bekezdés).

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya). (Rendelet 20. § (3) bek),

az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll. (Köznev. Tv. 47. § (1) bekezdés).

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya). (Köznev. Tv. 92. §).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá meg kell adniuk a gyermek szülőjének, értesítendő hozzátartozójának, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személynek nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét is. (Köznev. Tv. 41. § (2) bekezdés b) pontja)

A jelentkezés módja :

a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában vagy online formában történik.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni, online formában pedig csatolni.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2024. április 26.) követő 30. nap. (Rendelet 20. § (4) bekezdés).

Az óvoda felvételi döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül érdeksérelemre hivatkozással eljárást megindító kérelmet nyújthat be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti (Köznev. Tv. 37-38. §).

Kóny, 2024. 04. 08.

Ságiné Horváth Annamária

Igazgató

Category: Egyéb
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.